Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ДЕЙНОСТТА НА

„ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА  „ДЕТСКИ СВЯТ“

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 2. Този правилник урежда организацията, реда, правилата и условията за дейността в Център за работа с деца „ДЕТСКИ СВЯТ“ , като се отчитат особеностите и спецификата на дейността.
 3. Целта на правилника е да се създаде такава форма на организация на работата, която да гарантира постигане на качество и ефективност на образователните и занимателни дейности, развиване на правилни взаимоотношения и личностни качества, разкриване на творческия потенциал.
 4. Център за работа с деца осигурява: полудневна заетост на децата през учебните дни и целодневна заетост през неучебните и ваканционни дни; творческа обстановка. Съдейства за развиване на техните способности и приятелски взаимоотношения.
 5. Правилникът се изменя и допълва по реда на неговото приемане.
 6. Правилникът се отнася за територията на Център за работа с деца ДЕТСКИ СВЯТ и се спазва от служителите, учениците и техните родители/настойници.

 

 1. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ
 2. Център за работа с деца ДЕТСКИ СВЯТ целогодишно предлага учебна и лятна занималня, тематични и творчески занимания по време на неучебните и ваканционни дни, които се провеждат според работното време, определено в т.III.1.
 3. Съботно-неделни творчески работилници, които се осъществяват при група от най-малко от пет деца.
 4. През учебната година предлага учебна занималня за деца в предучилищна възраст и ученици до 4 клас, и осигурява подготовка на уроците за следващия ден.
 5. Учебният център включва възможност за придружаване на учениците до/от училище, ако училището се намира в близост.
 6. Срещу допълнително заплащане Центърът предоставя възможност за обяд, или консумиране на храна донесена от вкъщи, като отговорността за качеството и трайността на храната е изцяло на родителя/настойника.
 7. За поддържането на добра хигиена е необходимо децата да разполагат с удобни пантофи или обувки, които да се използват само в помещението. Родителите при нужда използват еднократни калцуни.

 

III. РАБОТНО ВРЕМЕ

 1. Учебната и лятна занимални работят от понеделник до петък (без официалните празници), включително неучебните и ваканционни дни от 07:30 до 18:30 часа.

 

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
 2. Да зачитат и защитават личното достойнство, правата и индивидуалността на всяко дете и неговото семейство.
 3. Не нарушават правата и накърняват личното достойнство на детето.
 4. Да изпълняват задълженията си определени в Длъжностната характеристика.
 5. Да спазват професионалната и колегиална етика.
 6. Да следят работата и развитието на всяко дете, да поддържат връзка с родителите, да споделят своите впечатления и дават съвети относно по-добрата реализация на децата. Да насочват и контролират изпълнението на поставените домашни работи от съответното училище.
 7. Да работят за изграждане авторитета и реализиране идеите на детския център
 8. Да придружават децата до/от училище и при групови мероприятия.
 9. Да осигуряват отдих, разходки, занимателни игри и други.

 

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
 2. Да спазват дисциплина и установените правила на поведение.
 3. Да се отнасят с уважение към учителите и останалите деца, да не унижават личното им достойнство и да не прилагат физическо или психическо насилие върху тях.
 4. Да пазят имуществото и техниката на детския център, както и вещите на другите деца. При умишлена повреда, щетите се възстановяват от родителя/настойника на детето.
 5. Да спазват инструкциите на учителите по време на заниманията и организираните мероприятия извън Центъра.
 6. Да уведомяват незабавно служителят за възникнали здравословни проблеми, с цел своевременно информиране на родителите/настойниците им.
 7. Да пазят личните си вещи, да не ги оставят без надзор. За изгубени вещи Центърът не носи отговорност.
 8. Да информира служителите при възникване на проблеми от всякакво естество, с цел тяхното навременно решаване.
 9. При установяване на грубо и системно нарушение на Правилника, Детският център си запазва правото да отправи покана за отписване на детето.

 

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ
 2. Да оказват необходимото съдействие и помощ на учителите.
 3. Да поддържат връзка с учителите от занималнята, да се осведомяват за състоянието и напредъка на децата си.
 4. Да спазват сроковете за заявления и плащания за извършваните услуги.
 5. Да се обадят и известят при отсъствие на детето.

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Настоящият Правилник за вътрешния ред на дейността на Център за работа с деца“ ДЕТСКИ СВЯТ“. е разработен за прилагане спазване от служителите на центъра, както и като условие за родителите при записване на децата им.
 2. Контролът за прилагане и спазване на правилника се възлага на служителите в Център за работа с деца „ДЕТСКИ СВЯТ“
 3. Правилникът влиза в сила от 15.06.2020г. и действа до неговото изменение и допълнение от управителя на Центъра.